PNIT-metoden

PNIT-metoden vänder sig till dig eller ditt företag som är i behov att se över vardagstempot. Långtidssjukrivningar på grund av stress blir allt vanligare och skapar problem för såväl personer som företag.

Genom att förstå och påverka sambanden mellan känslor, nerv- och immunsystem och hur gifter påverkar dess samband kan metoden hantera och förebygga fysisk och psykisk ohälsa. PNIT är även effektivt för att förkorta rehabiliteringstiden vid exempelvis utbrändhet.

Varför PNIT-metoden?

Förkortar återhämtningstiden

I form av kortare sjukskrivning och rehabilitering. Vilket gör den till en ekonomiskt klok investering för företag och organisationer.

Verkar för en medvetande höjning
Med hjälp av PNIT-metoden kan man förstå sambandet mellan känslor, stress, miljöpåverkan och nerv- och immunsystem.

Förebygger ohälsa och sjukdom
Långtidssjukskrivningar och stressrelaterade sjukdomar är idag ett stort problem. Spridningen av användandet av PNIT-metoden innebär att fler får möjlighet att förkorta samt förebygga långtidssjukskrivningar.

Bryter negativa mönster
Konceptet är väl beprövat och genomarbetat med goda resultat. Det har använts vid behandling för de som lidit av utmattningssyndrom. I dec 2009 kom boken ”Går Signalen Fram” av Dr. Birgitta Brunes och Christian Brunes där den vetenskapliga bakgrunden och praktiska erfarenheter av metoden närmare beskrivs. Beställ boken: christian@brunes.seGer ett verktyg 
Till de som redan idag arbetar med stressrelaterade sjukdomar, dvs: 
Läkare 
Kuratorer, psykologer 
Rehabiliteringsansvariga vid försäkringskassan 
HR-ansvariga 
Terapeuter och hälsoutvecklare 
Företagshälsovården

Visste du att…

Signalsubstanser är ämnen (som kroppen själv tillverkar) som gör att hjärnan kan skicka och motta information från resten av kroppen?

Se och hör oss på Youtube..

PNIT-metodens historia

I USA föddes den tvärvetenskap som kallas PNI (Psycho-Neuro-Immunologi). Begreppet psykoneuroimmunologi myntades under 80-talet.

Psykoneuroimmunologi (PNI)

PNI handlar om hur psyket, nervsystemet och immunförsvaret samverkar. Många studier publicerades inom detta område under 1990-talet och det finns nu mängder av publicerade vetenskapliga rapporter som visar hur människors tankar och känslor påverkar nervsystemet, immunförsvaret och det endokrina systemet.


Från PNI till PNIT- metoden

Det PNIT- metoden har lagt till är Toxikologin som är läran om gifters egenskaper och verkningar. Många kemiska ämnen i vår omgivning påverkar våra signalsubstanser negativt och rubbar därmed balansen mellan känslor, nervsystem och immunförsvar och det endokrina systemet.  

Om vi lär oss förstå våra känslor i terapi men glömmer att se över vårt sätt att leva är risken stor att vi försämrar vår hälsa. Livsstilsförändring är kanske det största och svåraste arbetet för oss människor att göra.

Epigenetiken, en relativt ny vetenskap som också beskrivs som bryggan mellan arv och miljö. Bruce Lipton är en av frontfigurerna när det gäller denna vetenskap. Vi är mer än bara våra gener menar han och vi har stora möjligheter att påverka vår egen hälsa och vilka gener som slås på eller av. Bruce Lipton finns på Youtube där han ger massor av nyttig information.  

Visste du att…

Om du lägger locket på ditt känsloliv så påverkar du produktionen av signalsubstanser som är livsnödvändiga för din hälsa.

Welcome to PNIT-method – an effective method for healthier businesses and individuals

PNIT-method is an innovative approach for managing and preventing health problems and promoting well-being. The method can shorten health rehabilitation times making it a sound economical investment for businesses and organisations.

PNIT-method works by understanding and influencing the relationships between human emotions and the nervous and immune systems, as well as the impact of toxins on these relationships.

To spread knowledge about PNIT-method we organise lectures and seminars.

How PNIT-method works

A Three Part Model

Psychology, medicine and toxicology form the preventative and therapeutic structure to PNIT-method. These three parts work integratively, increasing and balancing the levels of neurotransmitters in the brain. All three parts have significance in improving health.

Neurotransmitters transmit nerve signals chemically from one nerve cell to another. Each neurotransmitter has a specific function. PNIT- method supports and balances the following neurotransmitters: 
noradrenalin
dopamine
acetylcholine
serotonin
GABA
There are many other known neurotransmitters and possibly others yet unknown.

Why PNIT?

Shorten rehabilitation times and prevent health problems

Long term and stress related sicknesses are a big problem today. Shorter and fewer sick absences, quicker rehabilitation and increased well-being makes PNIT- method a good economical investment for businesses and organisations.

Increase holistic awareness

PNIT- method is an integrative method and works to clarify and understand the relationships between human emotions, stress, the nervous and immune systems and environmental toxins.

Break negative patterns

Understanding underlying health destructive life patterns is essential in permanently resolving health issues. PNIT- method works with the whole person including lifestyle coaching.

A proven method

The PNIT concept is well proven and tested to give good results. It has been used in treatment of individuals with stress-related depression. PNIT- method is described in the book ”Går signalen fran by Dr. Birgitta Brunes. where the scientific background to PNIT -method is described in more depth.

Offer a tool

PNIT- method provides a tool for those already working with stress related illness and preventative health care.

-Physicians

-Psychologists

-Rehabilitation coordinators for social insurance offices

-Human resources managers

-Therapists and health coaches

-Company healthcare services

History of PNIT-method

The integrative science of psycho-neuro-immunology (PNI) originated in the 1980’s in the USA.

Psycho-neuro-immunology (PNI)

PNI deals with the relationship between the nervous and immune systems and psychological factors.

There have been many studies published within the scope of PNI during the 1990’s and today the effect of the mind and emotions on the nervous and immune systems is well documented.

From PNI to PNIT-method

PNIT-method adds toxicology to the PNI concept. Toxicology is the study of adverse effects of chemicals on living organisms. Many chemicals in our surroundings affect neurotransmitters and disturb the balance between emotions, and the nervous and immune systems.

Did you know…

Neurotransmitters are chemical messengers which the body produces that allow the brain to communicate with the rest of the body.

For further information contact: roger@rogerkangas.se